Od první představy zákazníka
až po nový výtah ve vašem domě.

Kompletní řešení od plánů přes stavbu až po kolaudaci.
1
stavební dokumentace
2
stavební práce
3
výtahové šachty
4
výtahy
1
Stavební dokumentace
Detailní zaměření
Detailní zaměření je zaměření skutečných rozměrů, svislosti a rovinnosti výtahové šachty pro montáž nové výtahové technologie.
Statické posouzení vč. požárně-bezpečnostního řešení
Statistické posouzení slouží především k:
a) Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce
b) Posouzení stability konstrukce
c) Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce
d) Statickému výpočtu
Požárně bezpečnostní řešení obsahuje:
a) Popis a umístění stavby vč. objektů
b) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
c) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) Vymezení požárně nebezpečného sektoru
e) Způsob zabezpečení stavby požární vodou či hasicími přístroji
f) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů
g) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
h) Zhodnocení technických zařízení stavby
i) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce
j) Výkresy v souladu s právními předpisy
Prováděcí projekt
Prováděcí projekt je pro stavebníka nedocenitelným pomocníkem.
Cílem prováděcího projektu je především:
a) Rozpracovat projekt do detailu
b) Detailně popsat postup stavby
Technická dokumentace výtahu
Technická dokumentace je nezbytná k provozu výtahu a obsahuje:
a) Dispoziční výkres výtahu
b) Technický list výtahu
c) Výkres kabiny výtahu
d) Výkres sestavy rámu příp. rámu pod stroj
e) Výkres závaží
Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby
Tato dokumentace slouží jako technický podklad stavebnímu úřadu při žádosti o stavební povolení či ohlášení stavby.
Standardně se vydává ve třech vyhotoveních
Dokumentace se skládá z:
a) Průvodní a souhrnné technické zprávy
b) Přehledu podstatných změn výtahu
c) Technické zprávy výtahu
d) Technické specifikace výtahu
e) Návodu výtahu
f) Posouzení podlahy strojovny
g) Statického výpočtu
h) Dispozičního výkresu výtahu
STAVEBNÍHO POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY
"Stavební povolení je úřední postup jehož výsledkem je listina, vydávaná úřadem, která opravňuje stavebníka k započetí stavby dle závazných podmínek."
Ohlášení stavby nahrazuje stavební povolení u staveb, u kterých neprovádí zásah do nosných konstrukcí nebo se nemění vzhled objektu.
Územní rozhodnutí
V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území na navrhovaný účel a určí podmínky, kterými se zabezpečí zájmy společnosti v daném území, hlavně soulad s cíli a záměry územního plánování, věcná a časová koordinace jednotlivých staveb, a jiných opatření v území a především péče o životní prostředí.
Územní rozhodnutí je většinou třeba vyřídit pro venkovní výtahové šachty, které jsou instalovány na fasádu domu.
Geometrické zaměření
Výstupem z geometrického zaměření je geometrických plán stavby, který je podkladem pro zápis stavby do katastru nemovitostí a tvoří součást kolaudace.
Kolaudace
Kolaudace je úřední postup, který musí proběhnout před užíváním stavby. Teprve na základě vydaného kolaudačního souhlasu, je stavebník oprávněn užívat stavbu.
2
Stavební práce

Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oboru výstavby a modernizací výtahů, mezi něž se řadí i stavební práce.
Jsme si vědomi, že předpokladem dobře vykonané práce a spokojenosti zákazníků je i důsledná příprava před jejich započetím. Proto jsme připraveni pro Vás zpracovat rozpočet a harmonogram průběhů provádění prací.
Při provádění jakýchkoliv prací dbáme na udržování pořádku a čistoty v nejvyšší možné míře.
Rozsah stavebních prací se u každého projektu liší, mezi nejčastější však patří:

vybudování, úprava popřípadě zvětšení výtahové prohlubně
vybudování či úprava nosné konstrukce šachty
nové opláštění výtahové šachty
vybudování či úprava strojovny výtahu
zbudování nových nástupišť v podlažích
3
Výtahové šachty
Panoramatické (skleněné či částečně prosklené šachty) jsou dynamickými prvky neustále se měnících architektonických konceptů. Stejně neotřelý a jedinečný zážitek architektury a pohybu poskytují i pozorovatelům a uživatelům. Panoramatické šachty nabízejí neomezenou a tvarovou variantnost, a je to právě jejich design, který jim dodává výjimečnost a krásu. Při plánování i výstavbě panoramatických šachet a výtahů nabízíme zákazníkům intenzivní spolupráci a poradenství ve všech úrovních výrobního a instalačního procesu. Výstavbu panoramatických šachet provádíme včetně ocelových konstrukcí a zasklení je prováděno izolačním bezpečnostním sklem nejvyšší kvality.
Výtah dnes nepředstavuje pouze technologii, ale především designový prvek, který dotváří celkový estetický efekt domu splňující faktor bezpečnosti.
Naše společnost nabízí vedle opláštění sklem i opláštění ocelových konstrukcí neprůhlednými materiály, kterými jsou:
1. Sádrokarton Knauf Diamant
- jedná se o protipožární impregnované desky vynikající zvýšenou pevností a tvrdostí povrchu, které nabízejí výborné zvukově izolační vlastnosti
- deska Knauf Diamant má vysokou houževnatost, ale lze ji dobře ohýbat či provádět s ní jiné než pravoúhlé půdorysy
2. Cetris
- jedná se cementotřískové desky, které jsou kombinací výborných mechanických a požárních parametrů v poměru s příznivou cenou
Povrchovou úpravu těchto materiálu provádíme otěruvzdornými omyvatelnými nátěrovými systémy v barvě, kterou si zákazník vybere.
3. Systém Rigips
Panoramatické (skleněné či částečně prosklené šachty) jsou dynamickými prvky neustále se měnících architektonických konceptů. Stejně neotřelý a jedinečný zážitek architektury a pohybu poskytují i pozorovatelům a uživatelům. Panoramatické šachty nabízejí neomezenou a tvarovou variantnost, a je to právě jejich design, který jim dodává výjimečnost a krásu. Při plánování i výstavbě panoramatických šachet a výtahů nabízíme zákazníkům intenzivní spolupráci a poradenství ve všech úrovních výrobního a instalačního procesu. Výstavbu panoramatických šachet provádíme včetně ocelových konstrukcí a zasklení je prováděno izolačním bezpečnostním sklem nejvyšší kvality.
4
Výtahy
Jakékoliv typy výtahů jsme připraveni vyrobit přesně na míru jak do starších budov, tak do novostaveb.
naše výtahy
10 let zkušeností
10 let zkušeností
Několik stovek vyrobených
výtahů
Dozvědět se více
Vyrobeno v ČR
Vyrobeno v ČR
Hlavní části výtahu jsou
české výroby
Dozvědět se více
Spolehlivý chod
Spolehlivý chod
Garantujeme plynulý chod
a maximální funkčnost
Dozvědět se více
20 let zkušeností
Máte nějaké
otázky?
Požadavek na přímou radu
Napište nám