Zásady ochrany soukromí

 

Zásady ochrany soukromí (osobních údajů)

Vážení zákazníci,

osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, potřebuje naše společnost EURO VÝTAHY s.r.o. dále „Správce údajů“ pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednaného zboží nebo služby. Jde o právní titul plnění smlouvy v souladu v článkem 6.1. b) Nařízení GDPR a vztahuje se na dobu plnění objednávky, smlouvy.

Po dodání zboží nebo služby jsme povinni tyto údaje uchovat z titulu právní povinnosti po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace dle § 620 zákona č. 89/2012 Sb., a dále je musíme vzhledem k uvedení na daňovém dokladu z titulu právní povinnosti uchovávat 10 let podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35 a 35a. Po ukončení této lhůty budou vymazány.

Identifikační a kontaktní údaje:

EURO VÝTAHY s.r.o.
Ke Stírce 1845/39, PSČ 182 00, Praha 8
IČO: 246 65 631

Odpovědná osoba za zpracování osobních údajů:
Ing. Dajana Vymyslická
telefon 00420 739 677 764
e-mail: referentochrany@eurovytahy.cz

Rozsah shromažďovaných osobních údajů

„Osobní údaje“ jsou údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje, které společnost EURO VÝTAHY s.r.o. může shromažďovat o Vás, závisí na povaze Vaší interakce s námi. Naše společnost může například shromažďovat tyto údaje:

Pokud jste rezidenční zákazník, společnost EURO VÝTAHY s.r.o. může shromažďovat Vaše jméno a domácí kontaktní údaje, například adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud jste rezidenční nebo obchodní nájemce, zaměstnavatel nebo dodavatel nájemce nebo host v budově, kde je instalován výtah společností EURO VÝTAHY s.r.o. nebo pro kterou je uzavřena servisní smlouva nebo jsou poskytovány služby společnosti, může společnost EURO VÝTAHY s.r.o. získávat Vaše osobní údaje od našeho zákazníka z budovy (vlastník, manažer nebo bezpečnostní společnost). Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. může také shromažďovat geografické údaje o poloze a jiné bezpečnostně autentizační údaje z vašeho osobního počítačového zařízení nebo telefonu, které umožňují přístup do budovy nebo zařízení instalovaného v budově společností EURO VÝTAHY s.r.o..

Účel a právní odůvodnění zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů společností EURO VÝTAHY s.r.o. je umožnění obchodní činnosti společnosti EURO VÝTAHY s.r.o., podporování jejích obchodních aktivit, správa dodávek, servisních služeb a fakturování, kontaktování zákazníků kvůli správě smluv a marketingovým účelům a jiné udržování vztahů se zákazníky. Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. může osobní údaje také používat ke krizovému řízení a řešení požadavků a poskytování asistence na žádost zákazníků.

Zpracování osobních údajů je nutné pro plnění kupních smluv, které zákaznická společnost uzavřela. Zpracování osobních údajů je také nutné z důvodu oprávněných zájmů společnosti EURO VÝTAHY s.r.o. souvisejících s jejich běžnými obchodními účely. Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádá si společnost EURO VÝTAHY s.r.o. od subjektu údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kromě toho, že Vás společnost EURO VÝTAHY s.r.o. může kontaktovat ohledně Vašeho výtahu, jak je popsáno výše, může také využít údajů, které shromažďuje, k tomu, aby Vás informovala o nových a modifikovaných produktech a službách, které nabízí, nebo o speciálních nabídkách. Souhlas s jejich zasíláním můžete kdykoli odvolat na emailové adrese: referentochrany@eurovytahy.cz Jde o jednání na základě oprávněného zájmu, které je plně v souladu se zákonem 480/2004 Sb. a čl. 6.1 f) nařízení GDPR.

Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. bude využívat Vaše osobní údaje pouze k oprávněným obchodním zájmům, plnění zákonných povinností nebo ke splnění svých smluvních závazků.

Přenos osobních údajů

Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. osobní údaje obecně používá pouze pro interní obchodní účely a údaje nepředává žádným externím stranám. Některé z osobních údajů mohou být přístupné dceřiným společnostem, subdodavatelům a jiným poskytovatelům služeb společnosti EURO VÝTAHY s.r.o. a jimi zpracovány v rozsahu vyžadovaném v souvislosti s výše uvedenými účely. Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. zaručuje, že takové třetí strany jsou vždy vázány smlouvami, které se dostatečně věnují ochraně údajů a požadavkům na důvěrnost. 

U osob, které reagují na společnost EURO VÝTAHY s.r.o. na sociálních sítích, může zveřejňovat Vaše osobní údaje osobám spojeným s Vaším účtem a s účtem společnosti EURO VÝTAHY s.r.o. na sociálních sítích, jiným uživatelům webové stránky a poskytovateli Vašeho účtu na sociálních sítích v souvislosti s aktivitami, které na sociálních sítích sdílíte a které se týkají společnosti EURO VÝTAHY s.r.o., včetně jakýchkoli sázek nebo soutěží, které na své stránce případně vyhlásíte. Pokud byste se rozhodli zveřejnit informace na nástěnkách, chatu, profilových stránkách, blozích a v jiných službách, na kterých můžete zveřejňovat informace a materiály (včetně, nikoli však pouze, naší sociální sítě), veškeré údaje, které zveřejníte nebo sdělíte prostřednictvím těchto služeb, se stanou veřejnými a mohou být dostupné široké veřejnosti.

Zpracovatelé osobních údajů

Legislativa umožňuje svěřit zpracování osobních údajů zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě smlouvy osobní údaje pro společnost EURO VÝTAHY s.r.o. zpracovává. Tento postup používá i naše firma a to především v oblasti IT služeb, provoz webových stránek, marketingových a reklamních služeb, bezpečnostních služeb. Zpracovatel je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a garantovat ji správci písemnou smlouvou.

Odkazy na externí webové stránky

V některých případech může společnost EURO VÝTAHY s.r.o. zveřejnit odkazy na webové stránky, které nespravuje, přičemž musí vynaložit přiměřené úsilí a tyto stránky jako takové označit. Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. nespravuje webové stránky takové třetí strany a nemůže nést odpovědnost za obsah nebo za způsob zacházení s osobními údaji využívanými jinými webovými stránkami.

Používání cookies

Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. může na svých webových stránkách využívat cookies. Cookies jsou malé textové soubory zasílané a ukládané v počítačích uživatelů, které webovým stránkám umožňují rozpoznávat opakované uživatele, uživatelům usnadňují přístup na stránky a webovým stránkám umožňují zpracování souhrnných údajů, což umožní zlepšení obsahu. Cookies nepoškozují počítače nebo soubory uživatelů. Pokud nechcete, aby cookies byly přístupné z této webové stránky měli byste upravit nastavení ve svém prohlížeči nebo systému ve svém elektronickém zařízení a použití cookies odmítnout nebo znemožnit. Uvědomte si prosím, že pokud tak učiníte, můžete narušit nebo plně zablokovat svou schopnost využívat v plném rozsahu funkce webových stránek společnosti EURO VÝTAHY s.r.o., počítačových a mobilních aplikací a sociálních sítí.

Retenční doba

Společnost EURO VÝTAHY s.r.o. bude uchovávat osobní údaje tak dlouho, jak bude zapotřebí pro dodržení jeho smluvních a právních závazků. Pokud osobní údaje nejsou předmětem smluvních nebo právních závazků, společnost bude uchovávat údaje tak dlouho, jak bude zapotřebí pro naplnění původního účelu, pro který byly tyto údaje shromážděny. Veškeré osobní údaje shromážděné online týkající se uživatele, který nevstoupil na webovou stránku nebo sociální síť společnosti EURO VÝTAHY s.r.o, budou odstraněny z našich souborů v přiměřené době, pokud to nebude zakázáno platným zákonem nebo vyžadováno kvůli splnění našich smluvních závazků.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k Vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o Vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve Vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění Vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na Vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Uvědomte si prosím, že zatímco Vám budeme pomáhat při ochraně Vašich osobních údajů, je na Vás, abyste chránili svá hesla a další přístupové údaje před ostatními.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Jak společnost EURO VÝTAHY s.r.o. expanduje a zlepšuje tuto webovou stránku, je možné, že budeme muset tyto zásady změnit. Tyto zásady mohou být čas od času upravovány, a to bez předchozího oznámení. Doporučujeme Vám, abyste tyto zásady pravidelně četli a seznámili se s případnými změnami. Podstatné změny budou označeny na začátku těchto zásad.

Závěr

Vzhledem k tomu, že Vaše údaje zpracováváme na základě právních titulů plnění smlouvy a právní povinnosti, máte právo na - přístup k těmto Vašim údajům, jejich opravu a předání v přenositelném formátu. Tato práva můžete uplatnit na emailové adrese: referentochrany@eurovytahy.cz.
Dále máte právo na stížnost dozorovému úřadu.

10 let zkušeností
10 let zkušeností
Několik stovek vyrobených
výtahů
Dozvědět se více
Vyrobeno v ČR
Vyrobeno v ČR
Hlavní části výtahu jsou
české výroby
Dozvědět se více
Spolehlivý chod
Spolehlivý chod
Garantujeme plynulý chod
a maximální funkčnost
Dozvědět se více
20 let zkušeností
Máte nějaké
otázky?
Požadavek na přímou radu
Napište nám